top of page

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z artykułem 8 DEKRETU KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku (DEKRET KEP) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom SND Sp. z o.o., ul. Św. Marcina 12, 50-327 Wrocław, REGON: 380897607, NIP: 8982244333.

  2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Arkadiusza Krawczuka. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: ndwroclaw@gmail.com lub listownie na adres administratora.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z przesłanką z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 7 ust. 1 pkt. 6 DEKRETU KEP.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie serwisującej system monitoringu, firmie zajmującej się obsługą IT oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. Policji).

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia nagrania.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu.

  8. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informujemy także, że jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.

  1. Pani/Pana dane nie będą nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

bottom of page