top of page

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z artykułem 8 DEKRETU KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku (DEKRET KEP) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom SND Sp. z o.o., ul. Św. Marcina 12, 50-327 Wrocław, REGON: 380897607, NIP: 8982244333.

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Arkadiusza Krawczuka. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: ndwroclaw@gmail.com  lub listownie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  - wykonania na Pani/Pana rzecz umowy o świadczenie usług hotelowych lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO, Art. 7 pkt. 2 Dekretu KEP ),

   - realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1. lit c RODO, Art. 7 pkt 3 Dekretu KEP),

   - realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO, Art. 7 pkt 6 Dekretu KEP).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie hostingowej, firmom obsługującym system płatności elektronicznej, bankom, dostawcom programu do wystawiania dokumentów sprzedaży, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowej i dochodzenia roszczeń.

7.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych.

9.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Informujemy także, że jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

bottom of page