top of page

REGULAMIN DOMU NOTRE DAME (DOM SND sp. z o.o.)

Dom Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.), z uwagi na obecność w nim kaplicy Najświętszego Sakramentu, jest miejscem szczególnym. Wszyscy Goście, niezależnie od indywidualnych przekonań, są zobowiązani do uszanowania religijnego charakteru Domu oraz respektowanych w nim zasad i zwyczajów zgodnych z przyjętą obyczajowością.​

 

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zasad pobytu ustalonych w Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.).

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji  pobytu w Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.).
Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.).

Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji, a także na stronie internetowej www.ndwroclaw.com.

 

Dom Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) we Wrocławiu przy ulicy św. Marcina 12 jest obiektem całorocznym, udostępniającym miejsca noclegowe na doby.

§2 DOBA HOTELOWA

 

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

 2. Gość może zająć pokój wcześniej po uzgodnieniu z pracownikami Recepcji i pod warunkiem, że pokój jest wolny i przygotowany do odbioru.

 3. Błędne zgłoszenie liczby osób zajmujących pokój będzie karane sankcja usunięcia osoby z terenu obiektu.

 4. Potrzebę przedłużenia doby hotelowej należy zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenie doby hotelowej jest uwzględniane w miarę dostępności miejsc noclegowych. Opłaty za przedłużenie doby kształtują się następująco:
  - przedłużenie doby do godziny 12. 00 - bezpłatnie (o ile obiekt dysponuje możliwością przedłużenia);
  - przedłużenie doby do godziny 15. 00 - 50 % kwoty należnej za dobę hotelową w danym pokoju;
  - przedłużenie po godzinie 15.00 - 100 % kwoty należnej za dobę hotelową w danym pokoju.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

 2. Gość ma prawo do zajęcia pokoju po uprzednim dokonaniu opłaty w recepcji Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.).

 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. Potrzebę wystawienia faktury prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. 

 4. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty, ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

 5. Gość Domu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom , nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę należną za pobyt.

 6. Osoby niezameldowane w Domu Notre Dame mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 21:00.

 7. Dom Notre Dame ma prawo niezależnie od okoliczności zarządzać stawkami i planami cenowymi wynajmowanych pomieszczeń.

 8. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.

 9. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane i zameldowane w Recepcji.

 10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.

 11. Obiekt nie świadczy usług depozytu.

 12. Goście hotelowi powinni przestrzegać zasad współżycia mieszkańców, zachowywać porządek, czystość i higienę w pomieszczeniach wspólnie użytkowanych.

 13. Goście zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz reagować na polecenia i uwagi obsługi Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.).

 14. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą usuwane z zajmowanych pokoi przy pomocy wezwanych uprzednio służb porządkowych.

 15. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie obiektu i osobom trzecim. Za szkody wyrządzone przez małoletniego odpowiada jego opiekun, natomiast za osoby korzystające z Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) w zorganizowanej grupie, odpowiada organizator zajęć.

 16. Dom Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) lub innych osobach przebywających w obiekcie.

 17. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju z 1. tygodniowym (goście indywidualni) lub w przypadku nieobecności Gościa w zaplanowanym terminie, Dom Notre Dame zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania kolejnych rezerwacji.

 18. Rezerwacje należy potwierdzić najpóźniej tydzień przed przyjazdem (goście indywidualni).

Postanowienia dotyczące potwierdzenia rezerwacji i zaliczek na poczet pobytu:

 

 1. Potwierdzeniem rezerwacji grupowej jest wykonanie zaliczki w kwocie ustalonej z managerem obiektu w terminie do dwóch tygodni od dnia wykonania rezerwacji wstępnej.

 

2. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku odwołania rezerwacji przez organizatora wyjazdu.

 

Informacja dla grup turystycznych: w sprawie rezerwacji potwierdzonych należy skontaktować się z Domem Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) najpóźniej 10 dni przed przyjazdem grupy, celem omówienia rozlokowania grupy oraz wyżywienia. Niedotrzymanie terminu, może wiązać się z utrudnieniami podczas pobytu lub,
w szczególnych przypadkach braku kontaktu, z odwołaniem rezerwacji.

 

§4 Pobyt

 

 1. Dom Notre Dame jest otwarty od 6.00 do 22.30.

 2. Osoby przebywające na terenie obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą proszone o opuszczenie Domu, w uzasadnionych przypadkach będzie wzywana Ochrona lub Policja.

 3. Przedmioty stanowiące wyposażenie pokoi, aneksów, auli, kaplicy nie należy wynosić poza obręb tych pomieszczeń.

 4. Osoby zakłócające pobyt innym gościom będą zmuszone opuścić teren Domu. W uzasadnionych przypadkach personel Domu może wezwać Ochronę lub Policje, a kosztami obciążyć osoby w wyniku działania których konieczna była interwencja.

 5. Dla bezpieczeństwa prosimy o zamykanie pokoi na klucz przy każdorazowym ich opuszczaniu.

 6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

 7. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia np. świeczek, kadzidełek itp.

 8. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych oprócz zainstalowanych przez właściciela Domu, w szczególności czajników elektrycznych, grzejników, grzałek, itp.

 9. Na terenie Domu dozwolony jest jedynie pobyt psa przewodnika, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z recepcją. Właściciel psa zobowiązany jest dozorować go i stosować się do ogólnych zasad sanitarnych. Pies bezwzględnie powinien być na smyczy i w kagańcu. Pies musi mieć aktualne świadectwo szczepień.

 10. Na terenie Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) znajduje się kaplica otwarta w godzinach od 6.00 do 22.00 - pobyt w czasie Mszy Św. i Nabożeństw możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją.

 11. Gość po zakończeniu pobytu przekazuje w recepcji klucz do pokój oraz udostępnia do kontroli stanu wyposażenia pokoju.

 12. W obiekcie prowadzony jest monitoring wizyjny. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego.

  

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.), powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Dom Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.), uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia lub utrudnienia związane pobytem Gościa oraz do opuszczenia Domu.

4. W przypadku grup turystycznych osób nieletnich pełną odpowiedzialność za zniszczenia lub niestosowanie się do postanowień regulaminu Domu ponoszą opiekunowie grupy.

5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

6. Zgubienie klucza skutkuje obciążeniem Gościa kosztami związanymi z wyrobieniem kolejnego klucza oraz z pokryciem kosztów zablokowania pokoju na czas wyrabiania nowego klucza (koszt: 150, 00 PLN). 

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.)

 

1. Dom Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione przez Gości bez opieki na jego terenie.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Dom nie zapewnia możliwości  zdeponowania przedmiotów i dokumentów wartościowych.

5. Dom Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

6. Pobyt na terenie Dom Notre Dame nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób, kradzieży i zniszczenia mienia, kosztów leczenia, odpowiedzialności OC i in.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. Artykuły spożywcze będą utylizowane po opuszczeniu pokoju przez Gościa.

 

§8 CISZA NOCNA

 

1. W Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§9 REKLAMACJE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmują pracownicy recepcji.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

2. Zakazuje się prowadzenia na terenie Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.) akwizycji i sprzedaży obnośnej.

3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Domu Notre Dame (DOM SND sp. z o.o.), powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

 

Zał. 1. Postanowienia dotyczące zwiedzania reliktów Zamku Piastów Śląskich

 • Chęć zwiedzania reliktów Zamku Piastów Śląskich należy uprzednio zgłosić z wyprzedzeniem minimum jednodniowym.

 • Z przyczyn technicznych grupy zwiedzające będą wpuszczane po max. 30 osób jednorazowo.

bottom of page